Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Desember 2017
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« Manglende folkekunnskap om ansvar på sjøen?Kontaktinfo »

kjøpslovens regler om bruktsalg

Kjøpslovens regler om kjøp og salg av bruktbåt

Kjøpers forundersøkelse
Hver bruktbåt må selvfølgelig vurderes for seg, bl. a. fordi hver eier har sin personlige stil når det gjelder vedlikehold og reparasjoner. Det viktigste for bruktbåtkjøperen - ved siden av å undersøke båten nøye før kontrakten underskrives - er å være seg bevisst på at en rekke problemer først kan vise seg etter en tids bruk. Og mange feil har en lei tendens til først å vise seg når en ny eier overtar og endrer bruk/bruksmåte.  Som bruktbåtkjøper må du alltid ha klart for deg hvilke konsekvenser skjulte feil kan få. Små feil vokser seg fort store, og båtreparasjoner har aldri vært billige. Er du usikker på om båten har den holdbarhet eller kvalitet du forventer, må du enten få selgerens garanti, eller budsjettere romslig. Er selgeren uvillig til å kontraktsfeste sine egne uttallelser som overbeviser deg om at båten svarer til dine forventninger: Styr unna!

Hva er en avtale?
Avtaler kan inngås muntlig eller skriftlig. Begge typer avtaler er like bindende, men ved muntlige avtaler har man alltid en betydelig risiko for at man ikke kan føre bevis for hva avtalen omfatter eller i det hele tatt går ut på. En avtale oppstår alltid ved handlinger eller utsagn som gir uttrykk for at avtalepartene disponerer. Når selger sier "jeg selger båten for 10.000" avgir han et tilbud, som er en disposisjon fra hans side. Når kjøperen sier "jeg slår til" gir også han uttrykk for en disposisjon. Derved er det kommet i stand et avtaleforhold.  En kontrakt er et skriftlig uttrykk for sentrale deler av partenes avtale -- les mer om dette på JUDICIUM Blawg.

Handel mellom private
Ved kjøp mellom private varierer det sterkt hvordan avtale om overdragelse av bruktbåten inngås. For mindre båter av lavere verdi er det ikke alltid nødvendig med skriftlig avtale, men det er min oppfatning at man alltid bør sikre seg de sentrale data i et skriftlig dokument - i alle fall slik at man har selgerens identitet og hans eiendomsrett til båten på papiret. Dokumentasjon for eierhistorikk kan være svært viktig -- se denne artikkelen om et tilfelle der båten viste seg å ha utleggspant for selgers ektefelles gjeld. Om du ikke lager noe annet så lag i alle fall en kvittering for betalingen, som samtidig sier hva betalingen gjelder dvs. identifiserer båten og selgeren.

For større og dyrere båters vedkommende inngås avtalene oftest skriftlig. Men innholdet i avtalene vil normalt variere, avhengig av partenes forhold til hverandre, båtens tilstand og alder og ikke minst kjøpesummen. De færreste vil kjøpe båt til flere hundre tusen uten å sikre seg en skriftlig avtale. Men uten profesjonell bistand kan man risikere at avtalen blir for dårlig formulert, slik at det er uklart hvilke rettigheter og plikter partene har.

Vi anbefaler derfor både kjøper og selger å søke kompetent advokatråd dersom man inngår avtale om dyrere båter. Med advokathjelp kan man som regel få en skreddersydd kontrakt som er individuelt tilpasset og som derfor passer best mulig for partene.  Det kan være en billig forsikring mot fremtidig kjøpsrettslig trøbbel -- og det gjelder for både selger og kjøper.

Advarsel mot enkelte kontraktstyper

Enkelte kontrakter man finner på nettet er så enkle at de kan være farlige. Styr unna de enkleste -- de er ikke bryderiet verd.

Forbrukerrådets kontrakt er bygget oppp på en måte som lett leder til misforståelser. Når det krysses av for at selger «ikke er kjent med» f.eks. problemer med motor, vil mange kjøpere oppfatte dette som en objektiv og bindende opplysning om at alt er i orden. Men virkeligheten er at dette reflekterer selgers kunnskap -- om det foreligger skjult feil, er det ikke uten videre mangel.

Båtmagasinets kontrakt er en anelse bedre på dette da den også har alternativet «vet ikke» som et avkrysningsalternativ. Ved bruk av Båtmagasinets kontrakt må man likevel føre seg med stor forsiktighet. Den tillater valg mellom flere typer rettslige kjøpsvilkår, som bare de færreste privatpersoner aner konsekvensene av. Særlig risikabelt er det å avtale salg «uten reklamasjonsrett». Hvis det med slik avtale dukker opp en feil som kjøper mener at selger svarer for, blir det lett en betydelig større konflikt enn ellers.Kjøper er da nemlig avhengig av å få hele kontrakten kjent ugyldig for overhodet å få tilkjent noe. Det sier seg selv at en tvist da blir betydelig tyngre enn i «normale» tilfeller.

Båtadvokatens kontrakt er testet og prøvet gjennom mer enn 20 år, med svært få tvister, og er den løsning vi anbefaler.

Handel via megler
Båtmeglerne tilsluttet BMF benytter kontraktsformularer med betingelser som sikrer både kjøper og selger en rimelig rettferdig avtale. Ved slike kjøp vil man som regel være trygg, med unntak for forhold ved båten som ikke kommer godt nok til uttrykk på grunn av at det benyttes en standardisert avtale. I BMFs standardavtale er det tatt inn som avtalevilkår at båten er undersøkt og kontrollert av kjøper, at den overtas «som den er», og dessuten at selger ikke har kjennskap til skjulte feil og mangler. I BMFs kontrakt er det dessuten inntatt at selgeren bekrefter at båtens tilstand er slik som meglerens opplysningsskjema viser. Alt dette gir kjøperen en noenlunde god grad av sikkerhet.

«Valkyrien», Nidelv 24 1981 Megleren vil som regel også innhente selgers skriftlige bekreftelse for sentrale opplysninger om båten, og meglerens egen besiktigelse av båten gir en viss trygghet for at de vesentlige feil ved båten oppdages før handelen inngås. De forhold ved båten som megleren gir uttrykk for at han ikke vet noe om, bør undersøkes nøye av kjøperen selv.

Husk at ved kjøp via megler, blir det alltid et forbrukerkjøp dete forbrukerkjøpslovens regler gjelder -- se denne artikkelen. Reglene for hva som er mangel, er da som sagt mer gunstige for kjøper.

Avtalens innhold
Minstekravet til en god avtale om bruktbåtkjøp er at den inneholder selgers og kjøpers fulle navn og adresser, fødselsdatoer, båtens identitet (reg. nr./CIN), kjøpesum og overtakelsessted/tidspunkt; og selgers bekreftelse for at han er rette eier av båten. Videre bør avtalen angi motortype og størrelse/hk., båtens og motorens alder, og helst også motorens gangtid i timer.

Vær obs på at båtens «modellår» ihht- CIN-koden (de siste to sifre) ikke nødvendigvis viser det år den er levert («årsmodell»). Koden preges når skroget støpes og hvis skroget ligger på lager et år eller to før båten bygges ferdig  og leveres, blir koden helt misvisende. For å unngå tvister er det smart å henvise til leveringsår i stedet for diffuse begreper som «årsmodell».

Dessuten anbefaler vi at avtalen inneholder en klar angivelse av hvilke vilkår som gjelder: Enten salg «som den er» eller salg med ordinær reklamasjonsrett. I begge tilfeller er det viktig - spesielt for selger - at det klart angis i avtalen eller i et undertegnet vedlegg hvilke feil og mangler selger kjenner til og har opplyst kjøperen om. Som kjøper bør du insistere på at avtalen refererer det meste av hva selgeren har sagt om båten, med unntak for «uforbindende skryt». Dersom selgeren motsetter seg at dette kommer med i avtalen, er det god grunn til å være skeptisk mht. de opplysninger selger har gitt, og ikke minst mht. de opplysninger selgeren ikke har gitt.

Husk at en skriftlig avtale er det beste bevis for hva som er avtalt. Bevisførsel i ettertid om hva som ble sagt av selger eller kjøper kan bli problematisk, og det er vår erfaring at domstolene ofte har vanskelig for å vurdere partenes troverdighet og forklaringer. All tvil vil da (som regel) komme selgeren til gode, og det er bl. a. dette som gjør det gunstig for ham å begrense innholdet i kontrakten mest mulig. Vårt råd er derfor at avtalen utformes slik at den i tillegg til de vanlige avtalevilkår også refererer det som er viktig av hva selgeren har gitt av konkrete opplysninger.

Vanlige avtalevilkår
De fleste avtaler om salg av bruktbåt inneholder bestemmelser om at båten overdras «som den er» eller noe tilsvarende, f. eks. «som besiktiget», «i den stand og stilling den var ved besiktigelse». Meningen med de forskjellige utforminger av vilkåret er alltid den samme: Selgeren tar intet ansvar for skjulte feil og mangler ved båten, selv om disse eksisterte ved leveringen. Dette betyr at kjøperen ikke kan kreve noe av selgeren dersom det viser seg at båten har en mangel, f. eks. sliten motor, lekkasjer, varmeapparat som ryker etter kort tid etc. I utgangspunktet har kjøperen da ingen reklamasjonsadgang - han er dermed rettsløs.

Når dette vilkåret ikke er tatt inn i avtalen, er kjøperen noe bedre stilt dersom han oppdager mangler ved båten. Han kan da gjøre gjeldende alle slags mangler, så lenge de heftet ved båten ved leveringen, og så lenge de aktuelle forhold er i strid med avtale eller gjør at båten ikke er «vanlig god vare».  Siden denne avtaletypen er uvanlig ved bruktbåtkjøp, er en del regler som gjelder ved vanlig mangelsvurdering utelatt nedenfor. (Denne avtaletypen kan man dog lett komme inn i pr. misforståelse hvis man bruker Båtmagasinets bruktbåtkontrakt).

Sider: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

Permalink 20.10.10 22:13:50 , by admin E-post , 47557 visninger, Kjøpsrett,